Social påverkan

Milgrams lydnadsexperiment, Ashs konformitetsexperiment, ledarskapstilens betydelse och situationens makt

Milgrams mest kända experiment försöker förklara hur normala människor kan utföra handlingar som strider mot deras normala samvete, i samband med att en auktoritet ger sådana order. Hans experiment går ut på att en "lärare" delar ut elektriska stötar till "elever" som inte kan sin läxa. Stötarns styrka ökar varje gång, tills de blir potentiellt dödliga. Experimentet visar hur viktig ledaren är, eftersom människor har en tendens att lyda auktoriteter, oavsett om dessa är goda eller dåliga. I den här videon kan vi även se hur olika ledarskapsstilar påverkar barn genom de sociala situationerna dessa skapar. Beteendet verkar ha lite med personlighet och mer med den sociala situationen som individen handlar i och ledarskapsformen som dominerar. Ash experiment går ut på att försökspersonerna får se olika linjer i olika längd och det behov människorna har att anpassa sina åsikter och sätt att se på världen i enlighet med gruppes åsikter och värderingar. Även de som står för det som de tror på upplever viss obehag när de gör det även om de vet att det är helt inkorrekt - i alla fall i initialskedet - att tycka på ett visst sätt.

 

Efteråt skulle Milgram sammanfatta erfarenheterna:

"De lagliga och filosofiska aspekterna av lydnad är enormt viktiga, men säger väldigt lite om hur människor faktiskt beter sig i en viss konkret situation. Jag utformade ett enkelt experiment vid Yale för att testa hur mycket smärta en vanlig medborgare skulle vara villig att åsamka en annan människa om en vetenskapsman gav ordern. Ren auktoritet ställdes emot försökspersonens [deltagarens] yttersta moraliska övertygelser om att inte skada andra, och, med offrets skrik av smärta fortfarande ringande i försökspersonens [deltagarens] öron, vann auktoriteten för det mesta. Vuxna människors extrema villighet att med alla medel tillmötesgå en auktoritär persons befallning utgör studiens viktigaste resultat och är det faktum som mest pockar på förklaring."
 

Zimbardo har utfört ett fängelseexperiment, där fångarna revolterade och experimentet fick avbrytas, men som visar hur fångar accepterar förnedring och hur fångvakterna blir alltmer sadistiska och har skrivit en bok som heter: Luciffereffekten, hur goda människor blir onda. Även om experimentet fick avbrytas och klassades som oetisk, visar det hur människor snabbt tar på sig nya roller och hur de förändrar sitt beteende i enlighet med de nya roller som de får. I experimentet tog tidigare fångar snabbt på sig rollen som fångvaktare och levde sig in i rollerna helt.