Vad är socialpsykologi?

socialpsykologi, student, studera, studentlitteratur, högskola, universitet, studier, pluggaDavid G. Myers (2000: XV) ser socialpsykologi som en akademisk disciplin vars mål är att vetenskapligt studera hur vi tänker om, påverkar och samspelar med varandra. Socialpsykologer analyserar därmed social kognition, social påverkan samt sociala relationer. (Myers, 2000:1).

Socialpsykologin utgör enligt Myers (2000:ix) läran som har försett psykologin en meningsfull social kontext som möjliggör en bättre förståelse av människan, hennes tankar, känslor och yttre beteende.

Fem grundläggande läxor anses vara viktiga inom socialpsykologin (Myers, 2000:x):

  • Situationens makt

  • Den subjektiva konstruktionen av den sociala verkligheten

  • Människans irrationalitet och den mänskliga intuitionens opålitlighet

  • Gruppdynamik

  • Nyttan av att studera komplicerade sociala situationer

Enligt Myers (2000:xi) är socialpsykologiska processer själva kärnan i våra liv, eftersom andra människor påverkar oss och vår utveckling och vårt liv på ett avgörande sätt.

Socialpsykologi handlar om samspelet mellan det sociala eller samhället och allt vad detta innebär (strukturer, normer, grupper, kultur m.m.) och individen med sina fysiska, mentala och känslomässiga förutsättningar (Nilsson, 1996:71). Enkelt uttryckt handlar socialpsykologi i stor utsträckning om hur det allmänna påverkar det specifika. Den enskilda människan får och utvecklar sina tankar, känslor, attityder och handlingar inom en social kontext och i samspelet med andra människor. Socialpsykologin är vidare framför allt, enligt Nilsson (1996:71) intresserad av ”direkt samspel, det vill säga samspel ansikte mot ansikte, hur detta ser ut och hur det påverkas av omkringliggande strukturer.”

Gordon Allports (1897-1967) definition av socialpsykologi anses den mest heltäckande. Enligt Allport handlar socialpsykologin ”om hur personers tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska eller inbillade närvaron av andra” (Nilsson, 1996:75). Det är genom andra människor som vi möter samhället och vi finner även oss själva i andra.

Tommy Svensson (1992:11) erkänner att socialpsykologin kan betraktas olika av olika discipliner. En psykolog har en tendens att se socialpsykologin som en subdisciplin eller delområde i psykologin. En sociolog, som brukar skilja mellan makro- och mikrosociologi betraktar däremot socialpsykologin som sociologi på mikronivå. Därmed kan socialpsykologin anses befinna sig i en gråzon mellan olika discipliner. Definitionen som Tommy Svensson (1996-13) arbetar ifrån är: ”Socialpsykologin är den vetenskap som studerar interaktionen mellan människan och hennes sociala omgivning.”

Sociologisk socialpsykologi

Den sociologisk influerade socialpsykologins teorier pekar mer på samhälleliga faktorers betydelse. Hit räknas bland annat symbolisk interaktionism, rollteorin och den marxistiska socialpsykologin.

SYMBOLISK INTERAKTIONISM
ROLLTEORIN
MARXISTISK SOCIALPSYKOLOGI

Cooley

Rolleorins grunder

Marxistiska grundbegrepp

Mead

Dahrendorf

Klaus Ottomyer

Stämplingsteori

 

 

Psykologisk socialpsykologi

Psykologisk socialpsykologi lägger fokus på individen och bygger på olika individpsykologiska teorier.

Socialpsykologi på Freudiansk grund

Student.seFreud har genom sin psykoanalys förändrat vår syn på mänskligt beteende. Hans teorier har dessutom påverkat vår kultur och finns nu i vardagstänkandet. Freuds teorier används i vardagen av vanliga människor för att förklara vårt eget och andras beteende. Det har utvecklats en socialpsykologi på freudiansk grund också. Kritiken mot Freud har mest varit att han lade för stor vikt vid sexualitet och aggression och mindre vikt vid sociala och kulturella faktorer. Freudianismen har efter Freuds död utvecklats i olika riktningar, bland annat Nyfreudianism och Jag-/Egopsykologi. En känd jagpsykolog var Erik H Erikson som i sin teori om människans identitetsutveckling tog hänsyn till sociala och kulturella faktorer.

Inlärningsteoretisk socialpsykologi

Inom den här traditionen är det viktigt att man riktar intresset mot sådant beteende som går att iaktta och mäta. Inre drifter m.m. kommer inte på frågan eftersom dessa anses vara lösa spekulationer.

Kognitiv socialpsykologi

Kognitiv socialpsykologi är inriktad på att beskriva och kartlägga hur människor tolkar och strukturerar sin sociala omvärld och hur detta påverkar deras beteende och handlingsstrategier.

Källor:

  • Exploring Social Psychology, second edition, 2000, David G. Myers
  • Socialpsykologi, 1996, Björn Nilsson
  • Människa, interaktion och social omgivning, 1992, Tommy Svensson