Socialpsykologer, teoretiker

Lev Vygotsky (1896-1934)

Lev Vygotsky

Lev Vygotsky levde under den ryska revolutionen. Hans arbete var i stort sett okänt för väst, förrän det blev publicerat 1962. Hans teorier betonade de roller som historien, kulturen och de sociala faktorerna spelade för kognition och ansåg att språket var det viktigaste symboliska vertyget som samhället gav individen (2). Vygotsky intresserade sig framför allt för utvecklingspsykologi, barnets utveckling, och utbildning.

TEORIER

Social utvecklingsteori

Enligt den sociala utvecklingsteorin, kommer utveckling från social interaktion; medvetande och tänkande är socialiseringens och det sociala beteendets slutprodukt (1).

Sociokulturell teori

Enligt Vygotsky leder social interaktion till stegvisa förändringar i ett barns tänkande och beteende och att tänkandet och beteendet kan variera starkt från kultur till kultur. Vygotsky anser att utveckling beror på samspel med andra människor och på de verktyg som kulturen ger individerna att forma en egen bild av verkligheten. Ett kulturellt verktyg kan överföras från en individ till en annan på tre olika sätt:

  1. Imitationsinlärning
  2. instruktionsinlärning
  3. Samarbete (3)

Barn kommer att lära sig tänka och bete sig på inom sin kultur genom att interagera med "more knowledgeable person" (MKO), dvs. en person som redan kan mer (3). MKO kan vara en lärare, en coach, en äldre vuxen, men kan också utgöra en kompis, en yngre person eller till och med en dator.(1)

Fyra principer i Vygotskys sociokulturella teori:

  1. Barn konstruerar sin kunskap
  2. Utveckling kan inte separeras från sin sociala kontext
  3. Inlärning kommer före utveckling (piaget ansåg att utveckling kom före inlärning, Vygotsky anser att det är tvärtom). “Varje funktion i barnets kulturella utveckling blir synlig två gånger: först, på samhällsnivå, och senare, på individnivå; först, mellan människor (interpsykologisk) och sedan inom barnet (intrapsykologiskt).” (Vygotsky, 1978). (1)
  4. Språket spelar en stor roll i mental utveckling (3)

Enligt Vygotsky sker inlärningen i något som han kallar för The Zone of Proximal Development (ZPD). ZPD utgör avståndet mellan en elevs förmåga att utföra en uppgift under vuxen vägledning och elevens förmåga att utföra uppgiften på egen hand. Det är i det här området som inlärning sker (1). Resultatet av den här processe leder till att barnet blir alltmer socialiserad i den dominanta kulturen och detta leder till kognitiv utveckling (3).

KÄLLOR - internet

KÄLLOR - litteratur

  • Människa, interaktion och social omgivning, 1992, Tommy Svensson (3)