Social Kognition

KOGNITIV DISSONANS

Student.seTeorin om kognitiv dissonans utvecklades av Festinger och kompletterades av Heiders balansteori. Teorin utgår från att vi undviker motsägande uppfattningar om vår sociala verklighet och strävar efter balans.

Dissonans leder till spänningar och obehag, vilket leder till att vi handlar på ett sätt som leder till att balansen återställs, dvs. genom att undvika åsikter och information som leder till dissonans. Obalansen löses genom att man ändrar sin bild av verkligheten något (Nilsson, 1996:164-5).

Källor:

Exploring Social Psychology, second edition, 2000, David G. Myers

Socialpsykologi, 1996, Björn Nilsson

Människa, interaktion och social omgivning, 1992, Tommy Svensson

 

Internetkällor:

BTF - Beteende Terapeutiska Föreningen (1)

Careit.com (2)