Social Kognition

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

Student.seKognitiv beteendeterapi är en form av terapi som grundar sig på praktisk erfarenhet och forskning. Teorierna som KBT bygger på kommer från olika vetenskapliga områden, bland annat inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi (1).

Människans ses som påverkad av både inre och yttre faktorer. Beteendet består av bland annat tankar, uppfattningar, tolkningar, känslor och yttre beteende. Individen får hjälp med t ex social kompetens, feltolkningar av signaler från den egna kroppen och från omgivningen (1).

Av betydelse är fokuseringen på nuet och inte så mycket vad som ledde till det aktuella beteendet. En analys av beteende och miljö görs dock i en inledningsfas av KBT (1).

KBT utvecklades i början av 1950-talet och genomgick en mycket snabb utveckling. 1970 hade antalet vetenskapliga artiklar om KBT blivit fler än de psykoterapeutiska (1).

I dag har det utvecklats effektiva behandlingsmetoder mot bland annat:

  • Sömnproblem
  • Ätstörningar
  • Fobier
  • Depression och ångest
  • Problem med självförtroende
  • Missbruksproblem
  • Schizofreni
  • Stresshantering, m.m. (1)

KBT anses i dag fungera bättre än andra terapiformer och har en allt högre ställning inom bland annat psykiatrin i de flesta västerländska länder och detta börjar alltmer vara fallet även i Sverige (1).

KBT utgår från en helhetsperspektiv. Arbetet utgår från bland annat 4 saker:

Analys - En analys av hur yttre faktorer påverkar individen och hur denna påverkan yttrar sig i tankar, känslor, beteende och hur dessa faktorer i sin tur påverkar omgivningen.

Exponering - Vid behandling av bland annat fobier brukar man exponera individen för det som han eller hon är rädd för.

Kunskap - Att t ex lära sig tekniker att ifrågasätta sina egna tankar och känslor, att hantera stress och slappna av eller att säga nej.

Färdighetsträning - I färdighetsträningen ingår kunskap. Dessutom får patienten hemuppgifter. Patientens ansvar är stort och gör i princip hela jobbet (2).

Internetkällor: